Ashton Drake Dolls

The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon

The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon
The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon

The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon

Enchanted Maidens of Dragon Lore Series. Deep Dark Desire' Resin Doll with Dragon. Doll has never been removed from original packaging.


The Ashton-Drake Galleries'Deep Dark Desire' Doll with Dragon