Ashton Drake Dolls

RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB

RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB

RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB. Comes from a smoke and pet free home.
RARE Platinum Hair GENE DOLL Unforgettable Mel Odom/Ashton Drake NIB