Ashton Drake Dolls

Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton

Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton
Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton

Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton

Pollyanna doll is in VERY GOOD CONDITION!


Ashton-Drake Galleries POLLYANNA DOLL by artist Wendy Lawton