Ashton Drake Dolls

Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas

Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas
Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas

Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas

Doll has never been removed from original box.


Ashton-Drake Galleries'Enchanted Fantasy' Doll by Nene Thomas