Ashton Drake Dolls

1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R

1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R
1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R

1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R

1987 Ashton Drake Galleries "Gibson Girl"-Edwin M.


1987 Ashton Drake Galleries Gibson Girl-Edwin M. Knowles ChinaWithCOA#6829 R